Stadgar

§1 Föreningens firma

Föreningens namn är Systerskap & religionsmöte. Systerskap & religionsmöte är en politiskt obunden, ideell förening med bas i Skåne.

§ 2 Föreningens beskrivning och syfte

Systerskap & religionsmöte är en systerlig gemenskap och folkbildande plattform; ett forum där kvinnors rättigheter diskuteras utifrån en religiös livsåskådning. Föreningen uppstod som en reaktion mot såväl den feminism som förbiser eller misstänkliggör den religiösa sfären som mot den ensidigt patriarkala hållning som råder inom vissa religiösa kretsar.

Systerskap & religionsmöte vill skapa och omskapa samhälle och samfund på såväl individ- som strukturnivå, fungera som samhällsröst och vid behov uppbringa skrivelser, evenemang och aktioner samt vara en kompetensbank av religiösa kvinnor. Utöver detta har föreningen som syfte att fungera som ett tryggt rum för den religiösa kvinnan och således vara en stärkande systerlig gemenskap.

Den feministiska diskursen ska vara öppen för var och en att diskutera, minsta gemensamma nämnaren är dock strävan och längtan efter att den religiösa kvinnan i högre grad ska inkluderas som subjekt i såväl samhällsdebatten som i den religiösa sfären. Föreningen är ingen åsiktsgemenskap men vårt gemensamma mål är den andres väl. Tillsammans vill öppna och bredda den feministiska debatten.

§ 3 Medlemskap

Medlemmarna definierar sig som kvinnor och troende/sökande/längtande. Stödmedlemskap för de som definierar sig som män och/eller icke-religiösa. Medlemsavgift: 40 kr. Stödmedlemsavgift: 50 kr.

§4 Beslut

Beslut fattas med enkel majoritet utom i de fall stadgarna kräver annat. I många fall är dock konsensus eftersträvansvärt och i de flesta fall formella beslut onödiga.

§5 Årsmöte

Föreningens årsmöte är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet ska hållas en gång årligen. Alla föreningens medlemmar har rösträtt på årsmöte. Årsmötet väljer styrelse och i förekommande fall ordförande, sekreterare, kassör, valberedning och revisorer. Styrelsen består av representanter från olika religiösa samfund.

§6 Kallelsen

Styrelsen ska kalla alla medlemmar till årsmöte minst 2 veckor innan mötet ska hållas. Årsmötet ska innehålla förslag på dagordningen. På årsmötet ska följande punkter behandlas:

· Föreningens bokslut/årsredovisning
· Styrelsens ansvarsfrihet
· Antagande av budget/verksamhetsplan
· Val av ny styrelse och styrelsens poster (se §5).
· Behandling av propositioner och motioner
· Övriga frågor

Styrelsen kan kalla till extra årsmöte. Kallelse till extra årsmöte ska göras minst 2 veckor innan mötet ska hållas.